• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • หลักสูตร

  ปริญญาตรี

  bachelor

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

  บัณฑิตศึกษา

  graduate

  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ชั้น 10-11, อาคารวิศววัฒนะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  (+66) 0 2470 9388
  nongyao.jam@mail.kmutt.ac.th